Centrum Administracyjne – Regulamin

REGULAMIN CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W PRZEMYŚLU
UL. JASIŃSKIEGO 1B

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Przemyślu zwane dalej „ Centrum „ jest jednostką budżetową Miasta Przemyśla, utworzoną przez Radę Miasta Przemyśla uchwałą Nr 161 /2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek„.
Centrum wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz inne określone w przepisach szczególnych, przy uwzględnieniu Statutu Centrum, stanowiącego załącznik do uchwały, o której mowa w ust.1, zwanego dalej „Statutem”.

§2

Centrum działa w szczególności na podstawie:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.),
Niniejszego Regulaminu.

§3

Regulamin Centrum, zwany dalej regulaminem określa organizację i szczegółowy zakres działania Centrum oraz zakres kompetencji pracowników w nim zatrudnionych.

§4

Przy znakowaniu spraw Centrum używa symbolu „ C A”.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§5

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następującym jednostkom budżetowym:
1) Dom dla Dzieci „ Jaś „ w Przemyślu ul. Jasińskiego 1A zwany dalej „ placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
2) Dom dla Dzieci „ Małgosia „ w Przemyślu ul . Jasińskiego 1C zwany dalej „ placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
3) Dom dla Dzieci „ Maciek „ w Przemyślu ul. Jasińskiego 1 zwany dalej „placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
4) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.
Do zadań Centrum należy w szczególności :
1) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o roczne plany finansowe,
2) Prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3) Sporządzanie sprawozdań finansowych z Centrum i z obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
4) Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
5) Organizowanie pracy Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
6) Realizacja polityki kadrowej Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
7) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
8) Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów oraz innych aktów dotyczących działalności Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wymaganych przez przepisy szczególne,
9) Przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych dla Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
10) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
11) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w obsługiwanych placówkach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZASADY KIEROWANIA CENTRUM

§6

Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
Centrum zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektora Centrum zatrudnia Prezydent Miasta Przemyśla.
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektor wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjno-porządkowym, instrukcje i polecenia służbowe oraz wprowadza wewnętrzne regulaminy dotyczące funkcjonowania Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jest ich zwierzchnikiem.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji.
Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy głównego księgowego w zakresie finansów i administracji oraz wychowawcy koordynatora w sprawach dotyczących opieki i wychowania w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§7

Dyrektor Centrum zatrudnia:
1) Wychowawców do pracy w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2) Pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje zawodowego pracy w obsługiwanych placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
3) Pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi,
Strukturę organizacyjną Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych określa schemat graficzny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
Dyrektor Centrum ma prawo łączenia czynności na poszczególnych stanowiskach pracy , jeżeli wynika z tego racjonalne wykorzystanie personelu i nie narusza obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział IV
PODZIAŁ KOMPETENCJI

§8

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) Kierowanie i organizacja pracy Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do ich funkcjonowania realizacji powierzonych zadań,
2) Zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
3) Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
4) Realizacja zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Przemyśla i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla,
5) Nadzór nad prowadzoną w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych gospodarką finansową,
6) Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
7) Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
8) Organizowanie kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,
9) Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników Centrum.
W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
Przy znakowaniu spraw Centrum Dyrektor używa symbolu „DC”.

§9

Główny księgowy ma prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swojego działania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyłącznie do decyzji Dyrektora.
Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) Prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającej na:
a) Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) Bieżącym prowadzeniu księgowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c) Terminowym i prawidłowym rozliczaniu osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie zatrudnionych w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
d) Prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2) Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywaniu budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
b) Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez centrum i obsługiwane placówki opiekuńczo-wychowawcze,
c) Zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
4) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) Wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonującej w zakresie powierzonych obowiązków,
b) Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich zmian,
c) Wstępnej kontroli operacji gospodarczych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych stanowiących przedmiot księgowań,
5) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności:
a) Zakładowego planu kont,
b) Obiegu dokumentów(dowodów księgowych),
c) Zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
6) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych z wykonania ich analizy,
7) Opracowywanie innych sprawozdań związanych z zakresem zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
8) Nadzór i koordynowanie działań pracowników administracji i obsługi,
9) Zastępowanie Dyrektora Centrum.

§10

Do zakresu działania wychowawcy koordynatora należy w szczególności:
1) Koordynowanie i nadzorowanie pracy wychowawców z zakresu opieki i wychowania w placówce.

§11

Zakres zadań pozostałych pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Centrum.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
Centrum używa na tablicach, pieczęciach i formularzach oraz korespondencji nazwy:

Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Jasińskiego 1B
37-700 Przemyśl
tel/fax 016 6 76 04 10